APCD ro   ru   en   Cautare:

COD


ASOCIATIA PATRONALA A COMPANIILOR DE COLECTARE A DATORIILO -APCD

CODUL DE CONDUITA AL COLECTORULUI / RECUPERATORULUI

Preambul: 

Misiunea APCD este de a-si reprezenta membrii prin modalităţi specifice, la nivel național si internațional, de a promova si proteja activitatea de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor. APCD îşi va desfășura activitatea, pentru a coopta persoane juridice si fizice implicate în activitatea de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor sau de a desfășura activități care fac parte din managementul creanțelor, precum si pentru a deveni un binecunoscut manager al acestei activități. Scopul APCD este acela de a stabili standarde de calitate în domeniu, de a recomanda metode comerciale, pentru securizarea si garantarea creanțelor, precum si metode de evaluare a solvabilității persoanelor juridice. De asemenea, APCD va oferi consultanța privind metodele legale si consecințele acestora, în vederea recuperării creanțelor comerciale si a activității specifice activităţii de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor, ca parte din activitatea de management. Toate activităţile APCD se vor desfășura în conformitate cu prevederile din codul de conduita, în vederea indicării procedurilor care trebuie adoptate de către membri. Prevederile nu au fost concepute ca directiva completa pentru membri, dar pentru a specifica cerinţele minime pe care membrii acesteia trebuie sa le respecte. 

PREVEDERI 


I. APCD si membrii acestora au următoarele obligații:

1.sa lucreze în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
2.sa se conformeze tuturor legilor europene si naţionale de protejare a datelor. 

II. APCD se va asigura ca: 

1.toate chestiunile referitoare la asociaţi sunt rezolvate rapid si obiectiv. 
2.numai agenţiile/companiile (în continuare agenţii) autorizate corespunzător sunt acceptate în APCD
3.exista un cod de practica destinat tuturor membrilor, iar acesta va fi respectat de către toţi membrii. 
4.exista reguli fundamentale privind contactele dintre agenţiile membrilor acestora si clienţii agenţiilor respective. 
5.agenţiile membrilor vor păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor referitoare la clienţi si debitori. 
6.exista o procedura de reclamaţii în cadrul asociaţiilor, referitoare la debitori si clienţi, iar reclamaţiile vor fi examinate rapid si corespunzător. 
 

CAPITOLUL I 
Art. 1. Principii generale 

Corectitudine si transparenta – obiectivul APCD este acela de a realiza un echilibru perfect între necesitatea protejării clientului si necesitatea de a furniza o economie de credit, în vederea recuperării propriilor debite. 
Lansarea afacerilor – exista numeroase concepţii greșite despre domeniul de recuperare a creditelor. Agenţiile de recuperare a creditelor îndeplinesc o funcţie vitala, susţinând economia naţionala prin recuperarea unor sume foarte mari de conturi de credit nerambursate pentru clienţii acestora din sectorul de finanţe, industrie, comunicaţii, servicii şi sectorul public etc. În caz contrar, sumele respective ar rămâne nerecuperate, companiile compensând sumele insuficiente prin rate la dobânda. 
Conformitate – Asociaţia se angajează sa susțină o etica profesionista, precum si cele mai înalte standarde în domeniu,acestea fiind aspecte foarte importante pentru economia naţionala. 

Art. 2. Definiţii 

Conform utilizării din codul de conduita, termenii de mai jos au următoarele sensuri: 
a) „companie de colectare a datoriilor” sau “companie de recuperare a debitelor” – o companie de profil, care se ocupa cu comercializarea, recuperarea, colectarea şi monitorizarea creanţelor si cu alte servicii suplimentare sau complementare, efectuate pe cont propriu sau în numele clienţilor acesteia; 
b) „colector” sau “recuperator” – un angajat, agent sau alta persoana fizica, ce efectuează activităţi de recuperare a debitelor, cu autorizaţie din partea companiei de recuperare a debitelor; 
c) “activitatea de recuperare a debitelor” sau „activitatea de colectare a datoriilor” – acţiuni în temeiul legii, pentru asigurarea plaţii debitelor scadente de către debitori; 
d) “debit” – obligaţia financiara şi non-financiara a debitorului de a furniza un beneficiu; 
e) “debitor” – persoana juridica sau fizica, obligata sa ofere un anumit beneficiu către o alta persoana juridica sau fizica; 
f) “creanța” – dreptul unei parţi din cadrul unui raport juridic de a solicita efectuarea unui beneficiu de către cealaltă parte din raportul juridic; 
g) “consumator” – o persoana fizica, ce efectuează o acţiune juridica, ce nu are legătura directa cu activitatea profesionala sau comerciala a persoanei respective; 
h) “parte contractanta” – o persoana care solicită / recomanda unei companii de colectare sa furnizeze servicii de colectare sau sa comercializeze creanţe. 

CAPITOLUL II 

Art. 3. Principii de comunicare cu debitorul 

O companie de colectarea datoriilor trebuie sa-si desfășoare toate activitățile si trebuie sa mențină în permanenţa contactul cu debitorul, astfel încât sa servească interesele parţii contractante si sa acţioneze conform legii respectând regulile de politeţe si drepturile legitime ale debitorului. 

Art. 4. Corespondenţa 

a) Corespondenţa debitorului trebuie trimisa la adresa de domiciliu a acestuia si la o alta adresa unde acesta poate fi contactat, într-un plic sigilat, fără însemnări sau semne pe plic, care sa indice faptul ca scrisoarea se refera la debitul destinatarului. 
b) Restricţia de mai sus referitoare la însemnările de pe plic nu este valabila pentru sigla sau semnele grafice de identificare a companiei de recuperare a debitelor. 
c) Prima scrisoare de somaţie trebuie sa conțină descrierea detaliata (sursa debitului, creditorul, emitentul facturii, debitorul primar, data scadenţei, dobânda neonorata si alte datorii aferente, alte date relevante); scrisorile de somaţie ulterioare nu trebuie neaparat sa cuprindă decât informaţiile necesare pentru identificarea cazului si stadiul acestuia, precum si suma actualizata a debitului. 
d) În cazul în care debitorul nu a putut fi contactat la nici una dintre adresele menţionate sau nu a răspuns la scrisorile de somaţie, se pot trimite si alte tipuri de scrisori debitorului, cu condiţia ca acestea sa nu conțină nici o însemnare sau semne care sa indice faptul ca documentele se refera la debitul destinatarului. 

Art. 5. Convorbirile telefonice 

a) Apelurile telefonice trebuie efectuate în orice moment si în orice loc, atât timp cât nu îi vor aduce neplăceri debitorului, respectiv în zilele de lucru, între 7 AM si 9 PM. Daca nu se poate lua legătura cu debitorul în intervalul orar de mai sus, apelurile telefonice pot fi efectuate în celelalte zile ale săptămânii, dar numai între 8 AM si 8 PM. 
b) Daca este posibil, se vor îndeplini solicitările debitorului privind apelurile sau vizitele de colectare a datoriilor, în orice alt moment decât cele menţionate la punctul a., art. 5, cu excepţia cazurilor în care debitorul intenționează sa prevină orice contact si convorbire. 
c) Convorbirile trebuie încheiate într-un mod politicos, care sa asigure protejarea nedivulgării către terţi a informaţiilor privind obligaţiile debitorului si datele personale ale acestuia/acesteia. Atunci când începe o convorbire, recuperatorul trebuie sa se prezinte, sa spună numele companiei pe care acesta/aceasta o reprezintă si numele creditorului si al emitentului de factura. 
d) În timpul convorbirii, recuperatorul trebuie sa explice motivul convorbirii cu debitorul, precum si sa clarifice orice nelămuriri sau întrebări. 
e) În timpul convorbirii, recuperatorul trebuie sa stabilească poziţia financiara si situaţia personala a debitorului si sa adune toate informaţiile care îi pot permite sa ia o hotărâre în privinţa finalității si a procedurii activităților de recuperare ulterioare. 
f) Frecvenţa convorbirilor telefonice cu debitorul nu trebuie sa reprezinte un factor perturbator pentru acesta, si nici sa ia forma unei hărțuiri. 

Art. 6 Recuperările pe teren 

a) Recuperatorii pe teren îi pot vizita pe debitori la ora si locul potrivit, astfel încât sa nu-i provoace neplăceri acestuia, respectiv în zilele de lucru, între orele 7 AM si 9 PM. Daca debitorul nu poate fi contactat în intervalul orar de mai sus, recuperatorii îi pot vizita pe debitori în celelalte zile ale săptămânii, dar numai între orele 8 AM si 8 PM. 
b) Vizitele către debitori în alte locuri decât la domiciliul acestora trebuie efectuate astfel încât sa protejeze dreptul la intimitate al debitorului. Astfel de vizite pot fi întreprinse doar daca nu se cunoaște locul de reședința al debitorului sau daca debitorul nu poate fi contactat la adresa de domiciliu. În plus, fără acordul debitorului, recuperatorii nu pot contacta terţii în legătura cu suma care trebuie recuperata. 
c) Recuperatorii pe teren trebuie sa fie îmbrăcați curat si într-un mod care sa nu comporte conotaţii negative. 
d) În timpul activităților de recuperare si al discuţiilor cu debitorii, aceștia trebuie sa prezinte întotdeauna actul de identitate si autorizaţia de acţionare emisa de compania de colectare a datoriilor, în baza autorizaţiilor de împuternicire emise de partea contractanta, cuprinzând si o definiţie clara a scopului autorizării; recuperatorii trebuie sa prezinte si confirmarea de debit semnata de către debitor, contractul de concordat, autoriza ia de recuperare a banilor si toate solicitările de plata anterioare trimise către debitor. 
e) Daca la activitățile de colectare a datoriilor iau parte si alte persoane decât debitorul, iar acestea doresc ca recuperatorul sa păstreze discreţia, o astfel de cerere poate fi îndeplinita, cu excepţia cazului în care evaluarea circumstanţelor indica faptul ca debitorul încearcă sa îl inducă în eroare pe recuperator sau sa se sustragă convorbirii. 
f) Convorbirile referitoare la recuperare trebuie purtate într-un mod politicos. 
g) În timpul convorbirii, recuperatorul trebuie sa-i explice debitorului scopul convorbirii si sa clarifice orice nelămuriri sau întrebări. 
h) În timpul unei vizite de recuperare, recuperatorii pe teren pot acţiona exclusiv în temeiul autorizaţiilor pe care le deţin. Daca se recuperează numerar, recuperatorul trebuie sa emită o chitanţa pentru ridicare de numerar, în conformitate cu legislaţia fiscală. 

Art. 7. Reclamaţiile debitorilor 

a) În timpul primului contact cu debitorul, compania de colectare a datoriilor îl va informa pe debitor cu privire la drepturile acestuia si îi va furniza aceste informaţii la fiecare solicitare a debitorului. 
b) Compania de colectare a datoriilor asigura protecţia tuturor drepturilor debitorilor, printre care si reclamaţiile acestora împotriva creditorilor si a furnizorilor de creanţe, în limitele permise de lege. 
c) Companiei de colectare a datoriilor îi revine datoria de a clarifica împreuna cu debitorul sau cu vânzătorul de creanţe, în conformitate cu acordul semnat pentru transferul de creanţe, toate reclamaţiile efectuate de către debitor, luând în considerare evoluţia actuala si efectele procedurii de reclama ie, prevederile acordului încheiat cu debitorul si reglementările acordurilor cadru în vigoare. 
d) Toate reclamaţiile efectuate de către debitori trebuie rezolvate imediat de către compania de colectare a datoriilor, în termen de 30 de zile de la primirea acestora. 
e) Daca reclamaţia nu poate fi rezolvata în termen de 30 de zile, compania de colectare a datoriilor trebuie sa informeze în scris debitorul în legătura cu motivele de întârziere si sa propună o noua data de rezolvare a reclamaţiei, care trebuie soluţionata în termen de maximum 60 de zile de la data primirii reclama iei iniţiale. 
f) Daca reclamaţia sau spezele debitorului sunt respinse, compania de colectare a datoriilor trebuie sa-i trimită un răspuns debitorului, în care sa specifice motivele respingerii, precum si eventualele proceduri ulterioare. 
g) Daca se considera ca acuzaţiile făcute de către debitor sunt clare si bine întemeiate, abaterile sau neregulile trebuie rectificate, iar acolo unde este cazul, activitățile ulterioare de recuperare trebuie întrerupte. 
h) Compania de colectare a datoriilor nu este obligata sa continue convorbirile sau corespondenţa cu debitorul, daca este evident faptul ca acesta doreşte sa întârzie procesul de recuperare sau sa se sustragă plaţii, iar debitorul nu trimite documentele sau spezele clar menţionate, care sa permită evaluarea corespunzătoare a acestora. 

CAPITOLUL III 

Art. 8. Protejarea informa iilor si a datelor personale 

a) Companiile de colectare a datoriilor au datoria de a proteja confidenţialitatea si de a asigura siguranţa tehnica si juridica integrala a tuturor informaţiilor obţinute de la părțile contractante cu referire la negocierea, executarea si desfășurarea contractelor. Cu atât mai mult, companiile nu trebuie sa utilizeze aceste informaţii în alte scopuri decât cele pentru care acestea au fost furnizate sau puse la dispoziţie, nu trebuie sa le dezvăluie sau sa le pună la dispoziţia terţilor, cu excepţia cazului în care dezvăluirea este necesara pentru desfășurarea activităților de recuperare, în limitele permise de lege (oficii de înregistrare a reclamaţiilor, cabinete de avocatura si consultanţa juridica, judecători etc.). 
b) Companiile de colectare a datoriilor au datoria de a proteja confidenţialitatea si de a asigura protecţia integrala a datelor personale a debitorilor, atât datele care le sunt furnizate cu referire la transferul de creanţe, cât si datele puse la dispoziţie în scopul furnizării serviciilor de colectare a datoriilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal:
- Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, Protocolul adiţional la Convenţie şi alte acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
- Legea privind protecţia datelor cu caracter personal (în redacţia nouă) Nr. 133 din 8 iulie 2011 (publicată la 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175/492; data intrării in vigoare: 14.04.2012 )
- Legea privind ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de supraveghere şi fluxul transfrontalier al datelor (Nr. 110 din 09.06.2011)
- Legea privind accesul la informaţie
- Legea cu privire le registre
- Hotărârea Guvernului privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal (Nr. 1123 din 14.12.2010 )
- Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal” (Nr. 883 din 25.11.2011)
- ş.a.
c) Cu atât mai mult, companiile trebuie sa se asigure ca datele de mai sus nu sunt utilizate în alte scopuri decât acelea pentru care au fost furnizate iniţial sau puse la dispoziţie si trebuie sa se asigure ca aceste date nu sunt furnizate sau puse la dispoziţia terţilor, cu excepţia cazului în care acest lucru este necesar pentru desfășurarea serviciilor de colectare a datoriilor. 

CAPITOLUL IV 

Art. 9. Practici interzise si inacceptabile 

În timpul desfasurarii activității de colectare a datoriilor, companiile de colectare a datoriilor si persoanele care acționează în numele acestora nu trebuie sa recurgă la metode de funcţionare care sa contravină legii sau regulilor de bunăcuviința. În primul rând, se interzic următoarele: 
1. Utilizarea forţei, a unor amenințări cu pedeapsa sau a altor acţiuni care atentează la demnitatea debitorului; 
2. Utilizarea unui limbaj vulgar sau obscen sau a oricăror altor termeni care atentează la demnitatea debitorului; utilizarea unui ton nepoliticos. 
3. Utilizarea oricăror altor metode, menite sa intimideze debitorul. 
4. Dezvăluirea informaţiilor detaliate despre debit si despre evoluţia activităților de colectare a datoriilor unor terţi neautorizaţi, în primul rând membrilor minori ai familiei debitorului. 
5. Trimiterea sau utilizarea de documente, scrisori, articole vestimentare sau instrumente care sa sugereze ca activitățile sunt efectuate de un judecător sau de orice agenţie de stat, sau utilizarea informaţiilor caracteristice aparţinând sau fiind concepute pentru astfel de agenţii. 
6. Furnizarea de informaţii false privind debitul, în primul rând a celor legate de caracterul, suma si situaţia juridica a acestuia.
7. Furnizarea de informaţii false despre situaţia, calificarea, experienţa si atribuţiile profesionale ale recuperatorului, cuprinzând în special acţiuni asa- zis neautorizate, acţionând în numele unei alte companii de colectare a datoriilor sau furnizând informaţii neadevărate despre calificarea si atribuţiile aferente profesiilor juridice. 
8. Furnizarea de informaţii neadevărate privind consecinţele nerambursării debitului, printre care arestul, detenţia. 
9. Sugerarea, în timpul întâlnirilor cu debitorul sau cu terţi, ca debitorul este un infractor. 
10. Acceptarea banilor de către recuperatori, sau de orice alte obiecte din partea debitorilor, fără o chitanţa aferenta. 
11. Amenințările de orice fel sau acţiunile menite sa încalce drepturile de proprietate sau posesiune ale debitorului. 

CAPITOLUL V 

Art. 10. Prevederi finale 

a) Toate prevederile din prezentul cod de conduita vor fi completate cu specificaţiile din documentele constitutive ale APCD
b) Prezentul cod este conceput pentru a oferi o înţelegere amănunțita si clara a comportamentului minim care se așteaptă din partea fiecărei companii de colectare a datoriilor si a angajaţilor acesteia. Codul nu a fost conceput drept rezumat al politicilor APCD sau ca o lista de reguli pentru fiecare situaţie pe care APCD o poate întâmpina. Deciziile corecte si bunul simt nu pot fi înlocuite. 
c) Cu toate ca legile diferă de la o ţara la alta, valorile si cerinţele noastre din acest cod nu ţin cont de graniţele dintre ţari. Anumite companii de colectare a datoriilor pot considera utila sau necesara crearea de politici care sa fie mai stricte decât prevederile din prezentul cod. Acest lucru este permis. 
Cu toate acestea, o companie de colectare a datoriilor nu poate accepta practicile care contravin codului.